คำนามในภาษาอังกฤษ

คำนามทั่วไป (Common Noun) และคำนามเฉพาะ (Proper Noun)

เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าคำนามทั่วไปคือ คำที่ใช้แทนคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

คำนามเฉพาะคือชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

วันนี้เราจะได้เรียนแบบเจาะลึกลงไปอีกนะครับ ว่าคำนามทั่วไป กับคำนามเฉพาะมีอะไรบ้าง

1. คำนามทั่วไป (Common Noun) คือ คำที่ใช้แทนคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ทั่วๆ ไป ไม่เป็นการเจาะจง ลองมาดูตัวอย่างกัน

คน:

boy, girl, man, woman, father, mother, son, daughter, king, queen, teacher, doctor, student

สัตว์:

cat, dog, bird, lion, tiger, fish, fly, spider, snake, whale

สิ่งของ:

car, pen, map, bed, table, pillow, telephone, window

สถานที่:

church, school, post office, station, bank, market

2. คำนามเฉพาะ (Proper Noun) คือ ชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

คน:
Sam Smith, David Beckham, Barak Obama, Britney Spears

สัตว์:
Simba, Angel, Bear, Buddy, Adam

สิ่งของ: ปกติจะเป็นยี่ห้อของสินค้า่ต่างๆ
Toyota, Lux, Samsung, Sony, Apple, Pantine

สถานที่: หมู่บ้าน เมือง ประเทศ ทวีป
London, Tokyo, Canada, Italy, Asia, Africa

ชื่อองค์กรต่างๆ:บริษัท ห้างร้าน โรงเรียน โรงแรม
Oxford University, Toyota Corporation, DBS Bank

วัน เดือน วันหยุด : 
December, June, Monday, Sunday, Valentine, Christmas

สัญชาติ : 
Thai, Japanese, Chinese, American, English, Australian

สิ่งก่อสร้าง : 
Big Ben, Buckingham Palace, the Taj Mahal, the Great wall of China, the Statue of Liberty

ธรรมชาติ: แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล ทะเลทราย มหาสมุทร ภูเขา เกาะ
the Nile River, Mount Fuji, the Pacific, the Red Sea, the Grand Canyon, the Sahara

คำนามเฉพาะจะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประโยค

บทเรียนนี้ไม่ขออธิบายละเอียดนะครับ เพราะไม่มีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่ เรียนผ่านแล้วผ่านเลยก็ได้

credit http://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com

view