การใช้ is,am,are

การใช้ is, am, are

         is, am, are แปลว่า เป็น อยู่ คือ เราใช้กริยานี้เพื่อแสดงสภาพสภาวะในปัจจุบัน เมื่อเราพูดถึงสภาพสภาวะที่กำลังเป็นอยู่ การใช้ is, am, are ต้องสังเกตประธาน ควรดูประธานว่าเป็นรูปสรรพนาม หรือคำนาม ถ้าประธานเป็นคำสรรพนาม จะมีการใช้ดังนี้
        I    ใช้กับ am
        He ใช้กับ is 
        She ใช้กับ is
        It ใช้กับ is
ประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 ใช้กับ is
        You ใช้กับ are
        We ใช้กับ are
        They ใช้กับ are
ประธานพหูพจน์บุรุษที่ 3 ใช้กับ is

ประธาน
Subject

กริยา to be หรือ
Verb to be

ส่วนเติมเต็ม
Complement

  I

am

a  student

You/ We/ They
The students
The books

are

in  the  room.

He/ She/ It
The student
The book

is

on  the  table.

ที่มา ภาษาอังกฤษกับครูกุ๊กไก่
view