การใช้ can/could

การใช้ CAN และ COULD 
can เป็นกริยาช่วยจึงต้องใช้คู่กับกริยาแท้ตัวรูป Simple form can นี้เมื่อใช้ ควบคู่กับกริยาแท้แล้วมีความหมายได้หลายอย่าง ความหมายแรกคือ can มีความหมายว่า “สามารถ” ถ้า “ไม่สามารถ” ก็จะเป็น cannot หรือ can’t เช่น
-I can sing a song.
-I can play a guitar.
-I can’t swim.
-I can’t drive a motorcycle.
ความหมายที่สอง can ใช้เพื่อ “อนุญาต” (giving permission) หรือ “ไม่อนุญาต” (refusing permission) ให้ใช้ cannot หรือ can’t เช่น 
-Teacher, I’m hot. Can I tern on the air?
-No, you can’t.
-Teacher, I’m hot. Can I tern on the window?
-Yes, you can.
ถ้าจะใช้ can เพื่อขออนุญาตให้ผู้พูดจะใช้ Can I + กริยาแท้ หรือจะใช้ กรณีขออนุญาตแทนคนอื่นก็ได้ เช่น
-Ken : Can a mom of mine sit on the chair?
-Noi : Certainly.
หรือ จะใช้ Can we ก็ได้ เช่น
-Students : Can we talk about our topic?
-Teacher : Yes, you can if you have any topics.
ความหมายที่สาม can ใช้เพื่อขอร้องอย่างสุภาพ (polite requests) ซึ่งใช้ในรูปคำถาม เช่น
-Mimi : Can you help me ?
-Tiya : Yes, sure.
-Debey : Can you tell me what time it is ?
-Holy : Yes, it is 10 o’clock.
ความหมายที่สี่ เป็นการใช้ can เพื่อ “เสนอความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น” (offer help) เช่น
-Pinky : I’m sick. I don’t start do homework.
-Jiji : Don’t worry. I can help you finish it today.
-Pinky : Thank you very much Jiji.
นอกจากจะเสนอความช่วยเหลือโดยใช้รูปประโยค affirmative แล้วก็ยังใช้ในรูปของ questionได้อีก
เช่น “ What can I do for you? ” หรือ “ Can I help you? ”

การใช้ could สามารถรถนำ could มาใช้ แสดงความเป็นอดีตของ can เช่น Toto
could speak fluent English when he was young, and he can speak Thail now too. could ใช้สำหรับความสามารถทั่วๆไปในอดีต แต่ต้องระวัง เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตในสถานการณ์ที่เจาะจงเรามักจะใช้ 'was/were able to' มาแทน could สำหรับบอกความสามารถในอดีตแทนนอกจากนี้เรายังใช้ could กับการกระทำที่เป็นไปได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อีกด้วย เช่น ถ้าคุณกำลังคาดหวังรอคอยเพื่อนๆที่จะมาเยี่ยม แต่พวกเขามาล่าช้า คุณสามารถพูดว่า 'they could arrive at any time now. ถ้าเราต้องการที่จะบรรยายความเป็นไปได้ในอดีต เราจำเป็นที่จะต้องใช้ could + have และ past participate (have done ,have been etc.) 
การนำ can และ could ไปใช้ในรูปแบบของคำถามเพื่อที่จะร้องขอบางสิ่งบางอย่าง ถ้าเราไปซื้อเสื้อผ้า เราอาจจะถามคนขายว่า 'Can/Could I try that dress o­n please?' หรือ 'Could I see those shoes in blue? ในที่นี้ทั้งสองประโยคอาจไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักสามารถใช้ได้เหมือนกัน แต่ การใช้ could จะให้ความสุภาพมากกว่า และเป็นทางการ

ที่มา http://maitawan.blogspot.com

view