การใช้ have has

Verb to  have

การใช้  have , has

1.      เป็นกริยาสำคัญในประโยค  แปลว่า  มี หรือ รับประทาน

2.      เป็นกริยาช่วยในโครงสร้างของรูปประโยค  Perfect  Tense.

แยกใช้กับประธานในประโยคดังต่อไปนี้

            1.  ประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่  3  ซึ่งได้แก่ 

      He  She  It  หรือ ชื่อคนคนเดียว  สัตว์ตัวเดียว  และสิ่งของอันเดียวที่ถูกกล่าวถึง    ใช้  has  เช่น

            *He  has  many  pens. *Dang  has  a  dog.

            *Her  sister  has  a dool.*This  cat   has  a  short  ear.

          2.  ประธานที่ไม่ใช่เอกพจน์บุรุษที่  3  ทั้งหมด  ใช้   have  เช่น

            *They  have  a big  buffaloes.        *The  foxes  have  long  ears.

            *I  have breakfast.                          *We  have  a  big  farm.

การสร้างประโยคที่มี have , has ให้เป็นประโยคปฏิเสธ

     ใช้  do  does    เข้ามาช่วย   โดยให้สอดคล้องกับประธาน   คือ

            1.  ถ้าประธานเป็นเอกพจน์  บุรุษที่  3  ซึ่งได้แก่  He  She  It   คนคนเดียว  สัตว์ตัวเดียว  
       และสิ่งของอันเดียวที่ถูกกล่าวถึง  ใช้  does  ตามด้วย   not  เป็น  does  not . เช่น

·       He  does  not  have  brother.

·       She  does  not  have  money.

·       It does  not  have  a  tail.

·       James  does  not  have  any  pens.

does not  ใช้รูปย่อเป็น  doesn’ t

                        2.   ถ้าประธานเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่เอกพจน์บุรุษที่  3  ใช้ do  ตามด้วย   not  เป็น  do  not .  เช่น

·       They  do  not  have any  brother.

·       We  do  not  have  any  money.

·       You do not  have  a  tail.

·       James and Susan  do  not  have  any  pens.

do  not ใช้รูปย่อเป็น don’ t

            หมายเหตุ         ในประโยคปฏิเสธไม่ว่าประธานจะเป็นพจน์หรือบุรุษใด ใช้ have ทั้งหมด

   การทำประโยค  ที่มี  have  has ให้เป็นประโยคคำถาม  ที่ต้องการคำตอบYes  หรือ No  
หรือ  Yes  No Questions . 
มีหลักการดังนี้

1.        เอา  do  does  เข้ามาช่วย  โดยวางไว้หน้าประโยค  และต้องอยู่หน้าประธานของประโยค 

2.        ผัน  do  does  …ให้สอดคล้องกับประธานของประโยค

3.        ในประโยคคำถามให้ใช้  have   เพียงตัวเดียวเท่านั้น หลังจบประโยคต้องใส่เครื่องหมายคำถาม  เช่น

                We  have  some  money   =  Do  we  have  some  money ?

                   It  has  a  tail.                         =   Does  it  have  a  tail. ?

               James  and  Susan  have  pens.

      =  Do  James  and  Susan  have  pens ?  

               He  has  a big  baffalo. = Does  he has a big  baffalo.?

ที่มา http://tc.mengrai.ac.th/pranom/verb_to__have1.htm

view