รางวัลชนะเลิศ มหกรรมวิชาการรอบคัดเลือกระดับเทศบาล

รางวัลชนะเลิศ มหกรรมวิชาการรอบคัดเลือกระดับเทศบาล

รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันมหากรรมวิชาการรอบคัดเลือกระดับเทศบาล สำหรับโรงเรียนเทศบาลพัฒนา
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 มีดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ สื่อ นวัตรกรรม ระดับอนุบาล
ผู้ฝึกสอน ครูภัทรภรณ์ จันทรางกูล และ ครูอรพรรณ ภักดี

2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ช่วงชั้น ป.1-3
ครูผู้ฝึกสอน ครูพงศ์เทพ เพ็ญเพียร

3. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นป.4-6
ครูผู้ฝึกสอน ครูพงศ์เทพ เพ็ญเพียร

4. การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นป.4-6
ครูผู้ฝึกสอน ครูดอกเอี้ยง จันเสนา

5. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-6
ครูผูึกสอน ครูพัชรี ขวัญใจ

Tags : แข่งขัน วิชาการ โครงงาน ศิลปะ สุนทรพนจ์

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view