iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ เผยแพร่สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิชา คณิตศาสตร์ http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367406 Thu, 18 Aug 2022 14:19:28 +0700 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42366339 Wed, 26 Jan 2022 10:56:32 +0700 การพัฒนารูปแบบการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42365608 Thu, 20 Jan 2022 09:42:51 +0700 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42365043 Wed, 01 Sep 2021 10:55:54 +0700 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42365042 Wed, 01 Sep 2021 10:50:49 +0700 การสรรหาและเลือกกรรมการสถานศึกษา http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42363412 Fri, 06 Nov 2020 15:28:34 +0700 แบบสอบถามการเรียนออนไลน์ http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42360153 Fri, 15 May 2020 11:15:48 +0700 รางวัลเหรียญทอง สื่อปฐมวัย http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42358482 Mon, 13 Jul 2020 15:04:01 +0700 การแข่งขันโรงเรียนคนเก่งท้องถิ่น 2562 http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42358381 Mon, 17 Feb 2020 10:49:39 +0700 การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม สระบุรี เขต 2 ปี 2562 http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42358368 Thu, 16 Jul 2020 10:13:49 +0700 รางวัลเหรียญทอง ประกวดกล่าวคำอาราธนาถวายทาน http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42358367 Fri, 14 Feb 2020 16:08:32 +0700 รางวัลเหรียญเงิน โครงงานปฐมวัย http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42358364 Mon, 17 Feb 2020 09:19:42 +0700 รางวัลเหรียญทอง ประกวดวาดภาพระบายสี ชั้น ป.4-6 http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42358363 Fri, 14 Feb 2020 15:56:39 +0700 รางวัลเหรียญเงิน โครงงานสังคมศึกษา http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42358362 Fri, 14 Feb 2020 15:53:51 +0700 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สุนทรพจน์ ภาษาไทย http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42358361 Fri, 14 Feb 2020 15:50:21 +0700 รางวัลเหรียญทองแดง คัดลายมือ มหกรรมวิชาการภาคกลาง http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42358355 Fri, 14 Feb 2020 15:50:01 +0700 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประกวดบรรยายธรรม http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42358354 Fri, 14 Feb 2020 15:51:36 +0700 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42351803 Thu, 18 Oct 2018 16:08:56 +0700 การประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42351798 Thu, 18 Oct 2018 12:26:32 +0700 อบรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2561 http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42351797 Thu, 18 Oct 2018 12:18:03 +0700 การประกวดโครงงานสังคมศึกษา ป.4-6 เมืองกาญจน์วิชาการ 61 http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42351796 Thu, 18 Oct 2018 11:59:02 +0700 การประกวดคัดลายมือ เมืองกาญจน์วิชาการ 61 http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42351795 Thu, 18 Oct 2018 11:55:38 +0700 การประกวดวาดภาพระบายสี เมืองกาญจน์วิชาการ 61 http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42351794 Thu, 18 Oct 2018 11:53:06 +0700 รางวัลสื่อปฐมวัย เมืองกาญจน์วิชาการ 61 http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42351793 Thu, 18 Oct 2018 11:43:58 +0700 รางวัลหนึ่งแสนครูดี 2559 http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42274832 Fri, 22 Jan 2016 21:43:06 +0700 การแข่งขัน โอ่งวิชาการ 58 http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42259230 Tue, 13 Oct 2015 21:06:58 +0700 งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42259229 Tue, 13 Oct 2015 20:55:54 +0700 การแข่งขัน โอ่งวิชาการ 58 http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42259228 Tue, 25 Feb 2020 09:48:54 +0700 การแข่งขันหัวหินวิชาการ 57 http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42259226 Tue, 25 Feb 2020 09:48:06 +0700 รางวัลชนะเลิศ มหกรรมวิชาการรอบคัดเลือกระดับเทศบาล http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42228941 Tue, 05 May 2015 11:35:37 +0700 กิจกรรม 5 ส.เดือน มีนาคม 2558 ก่อนจบปีการศึกษา http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42225493 Tue, 14 Apr 2015 14:22:19 +0700 กิจกรรม 5 ส.เดือนกุมภาพันธ์ 2558 http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42225490 Tue, 14 Apr 2015 14:00:04 +0700 รางวัลชมเชยอันดับ 1 การแข่งขันสวดมนต์หมู่ http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42225452 Mon, 13 Apr 2015 22:08:32 +0700 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42225451 Mon, 13 Apr 2015 21:55:32 +0700 รางวัลข้าราชการครูดีเด่น ปี 2558 http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42208720 Tue, 20 Jan 2015 20:14:34 +0700 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2558 http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42208719 Mon, 19 Jan 2015 21:09:48 +0700 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 2557 http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42207913 Tue, 13 Oct 2015 20:07:37 +0700 กิจกรรม 5 ส.ประจำเดือน ธันวาคม 2557 http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42207910 Wed, 14 Jan 2015 20:22:19 +0700 รางวัลเหรียญทองแดง กรีฑาหญิง 100 เมตร http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42207498 Mon, 12 Jan 2015 21:52:00 +0700 กิจกรรม 5 ส. เดือนพฤศจิกายน 2557 http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42200821 Sun, 30 Nov 2014 22:07:54 +0700 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42198929 Thu, 20 Nov 2014 20:32:56 +0700 กิจกรรม 5 ส.ประจำเดือน กันยายน 2557 http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42190108 Tue, 30 Sep 2014 21:35:32 +0700 อบรมผู้นำนักเรียนสุขภาพดี http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42188275 Sat, 20 Sep 2014 22:39:37 +0700 ฉีดวัคซีน น้องๆชั้น ป.1 http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42188261 Sat, 20 Sep 2014 20:52:47 +0700 การตรวจฟันและขูดหินปูน นักเรียนชั้น ป.6 ปี 2557 http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42184248 Wed, 03 Sep 2014 20:27:06 +0700 กิจกรรม 5 ส.ประจำเดือน สิงหาคม 2557 http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42183987 Tue, 02 Sep 2014 22:43:14 +0700 ศึกษาดูงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557 http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42177900 Sat, 02 Aug 2014 22:12:42 +0700 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42177896 Sat, 02 Aug 2014 22:01:04 +0700 กิจกรรม 5 ส. เดือนกรกฎาคม 2557 http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42177884 Sat, 02 Aug 2014 21:20:21 +0700 หยอดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก http://pattanaschool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42172260 Fri, 04 Jul 2014 21:59:40 +0700