บุคลากรในโรงเรียนเทศบาลพัฒนา
อัพเดทเมื่อ กุมภาพันธ์ 2564
นางสมหมาย สัมรวมรัมย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายรังสรรค์ อินทมาตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูดารุณี การะเกตุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูสมฤทัย สายเสมา
                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูดอกเอี้ยง  จันเสนา ครูวิจิตร พรมสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูสุดใจ เลี้ยงอยู่ ครูเกณิกา จันทะคูณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ครูชนะศักดิ์ ปลั่งกลาง ครูพวงนภา ภักดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูภานพ มีศรี ครูพงศ์เทพ เพ็ญเพียร ครูนวพล เทพอุทัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
ครูวันทนา  ศรีขัดเค้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
5
ครูรัตนาภรณ์  ทองศิริ
ระดับสายชั้นอนุบาล
ครูภัทรภร จันทรางกูร ครูอริยดา ฟองจามร ครูสิรินทร์ทิพย์  สังข์ธูป
ครูยุวรัตน์ นวลละออง
งานธุรการโรงเรียน
ครูจิรวรรณ  ศรีบัณฑิตบวร
งานทำความสะอาด
นายวีระพงษ์  นุชกระแส นายสมชาติ  จันทราน้อย นางกชพรรณ แซ่เตีย นางสาวกัญญาวีร์ แพะขุนทด
view