บุคลากรในโรงเรียนเทศบาลพัฒนา
อัพเดทเมื่อ กุมภาพันธ์ 2564
นางสมหมาย สัมรวมรัมย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายรังสรรค์ อินทมาตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูดารุณี การะเกตุ ครูชุติกาญจน์ แสนโน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูศิโรรัตน์ ทองจำรูญ ครูรัติญา ลัดดากลม ครูสมฤทัย สายเสมา
                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูดอกเอี้ยง  จันเสนา ครูวิจิตร พรมสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูสุดใจ เลี้ยงอยู่ ครูรัตนา สมคิด ครูเกณิกา จันทะคูณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ครูชนะศักดิ์ ปลั่งกลาง ครูพวงนภา ภักดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูภานพ มีศรี ครูพงศ์เทพ เพ็ญเพียร ครูนวพล เทพอุทัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
ครูวันทนา  ศรีขัดเค้า ครูฐิติรัตน์  นวลคล้าย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
5
ครูรัตนาภรณ์  ทองศิริ
ระดับสายชั้นอนุบาล
ครูภัทรภร จันทรางกูร ครูอริยดา ฟองจามร ครูสิรินทร์ทิพย์  สังข์ธูป ครูอรพรรณ  ภักดี ครูมาริสา  รุจิรัตน์
ครูศศิธร ภูศรีฤทธิ์ ครูยุวรัตน์ นวลละออง ครูธนวรรณ ทองโห้
งานธุรการโรงเรียน
ครูจิรวรรณ  ศรีบัณฑิตบวร ครูศุนิษา เทพบำรุง
งานทำความสะอาด
นายวีระพงษ์  นุชกระแส นายสมชาติ  จันทราน้อย นางกชพรรณ แซ่เตีย นางสาวกัญญาวีร์ แพะขุนทด
view