กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา

1. นายอำนวย นาสินสร้อย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ

2. นายชินโชติ เลิศภัคกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองกรรมการ

3. นางประคองศรี นวลตา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4. ปลัดฯธงชัย องอาจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. นายวีระ คงประยูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6. นางวิภาวรรณ เรืองวิวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นางมาลี จันทร์ประสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8. นางนงนุช วัจนสวัสดิ์ กรรมการผู้แทน อปท.

9. นายนพดล ทันอินทรอาจ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

10.นางวิรัช เหลาเกิ้มหุ่ง กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

11.นางอำไพ วีระวัฒนา กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

12.พระอธิการชูเกียรติ ชุตินุธโร กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

13.พระปลัดอุดม อุตตุโม ผจร กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

14.นางสาวสุมาลี พรหมยารัตน์ กรรมการผู้แทนครู

15.นายสุรพล ปากอุตสาห์ กรรมการและเลขานุการ

view