รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนใหม่ทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 6
วันนี้จนถึงวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2565 ผู้ปกครองสามารถมาสมัครได้ที่
ห้องผู้อำนวยการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ในเวลาราชการ

สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์สามารถสมัครได้ที่ตึกเขียว ที่ห้องพอเพียงกับครูเวร 

ระดับชั้นอนุบาล

ชั้นอนุบาล 1 สำหรับนักเรียนที่เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2563
ชั้นอนุบาล 2 สำหรับนักเรียนที่เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2562
ชั้นอนุบาล 3 สำหรับนักเรียนที่เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2561

สำหรับชั้นป.1 รับช่วงอายุ 6 ปีหรือเกิดก่อน16 พฤษภาคม 2560

รับสมัครในเวลาราชการทุกวัน โทร. 036-251920

เอกสารรับสมัคร

1.ใบสูติบัตร
2.สำเนาทะเบียนบ้าน(บิดาหรือมารดา)
3.บัตรประชาชนของบิดา/มารดา

view