ข้อมูลโรงเรียนเทศบาลพัฒนา

About us เกี่ยวกับเรา
สีประจำโรงเรียนเทศบาลพัฒนา สีม่วง หมายถึงสีของดอกตะแบกซึ่งเป็นสีของต้นไม้ประจำจังหวัด สระบุรี
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียนเทศบาลพัฒนา รอบรู้การเรียน พากเพียรการสอน นอบน้อมมารยาทงาม ลือนามพัฒนา
อัตลักษณ์ของโรงเรียน ประหยัด อดออม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี
วิสัยทัศน์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ผู้เรียนมีคุณภาพ บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของโรงเรียน การพัฒนาการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพลงประจำโรงเรียน พวกเราเหล่านักเรียนพัฒนา
ทุกคนมาศึกษาเล่าเรียนเพียรมั่น
เทิดพระคุณ บิดามารดา ครูบา อาจารย์
สถาบัน ท.พ.น. เกรียงไกร 
ใต้ร่มธงสีม่วงเรารักศักดิ์ศรี
รักสามัคคี มีน้ำใจ ให้ทุกท่าน
ดุจดั่งดอกบัวเบ่งบานรับแสงตะวัน
เรารักสถาบัน เทศบาลพัฒนา
คติพจน์ประจำโรงเรียน ปัญญา ประดุจดั่ง อาวุธ
เบอร์โทรติดต่อ 036-251920
E-mail tessabanpattana@hotmail.com
เครื่องแบบนักเรียน 1.ชุดนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
2.ชุดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
3.ชุดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
4.ชุดพละศึกษา
5.ชุดลูกเสือสำรอง
6.ชุดลูกเสือสามัญ
สินค้าในโรงเรียน 1.ชุดพละ
2.ชุดเอี้ยม 
งานวิชาการ นายศิโรรัตน์ ทองจำรูญ
งานบุคลากร นายรังสรรค์ อินทมาตร
งานบริหารทั่วไป นางวิจิตร พรมสอน
งานงบประมาณ นางอริยดา ฟองจามร
งานพัสดุการเงิน นางสิรินทิพย์ สังข์ธูป
งานสัมพันธ์ชุมชน นางสาวรัตนาภร ทองศิริ

Tags : ข้อมูล  โรงเรียน  เทศบาลพัฒนา

view