การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้รายงาน : นางสาวดอกเอี้ยง จันเสนา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา กองการศึกษา เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ปีการศึกษา : ปีการศึกษา 2562

Tags : ผลงาน

view